عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
سوالات سایر آزمون ها

سوالات سایر آزمون ها