در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
سوالات سایر آزمون ها

سوالات سایر آزمون ها