آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.
سوالات سایر آزمون ها

سوالات سایر آزمون ها