آیا او (خدا) برای بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم)

ویژه