امام علي(ع):هر كه نگاه خود را از حرام باز دارد دلش آرام خواهد شد.

ویژه