ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.

ویژه