در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.

ویژه