باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.(کوروش کبیر)

ویژه