شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.

ویژه