عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.

ویژه