کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.

ویژه