گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
نمونه سوالات آزمون های استخدامی » سوالات استخدامی مجتمع صنعتی اسفراین

سوالات استخدامی مجتمع صنعتی اسفراین