آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.
نمونه سوالات آزمون های استخدامی » سوالات استخدامی مجتمع جهان فولاد سیرجان

سوالات استخدامی مجتمع جهان فولاد سیرجان