اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
نمونه سوالات آزمون های استخدامی » سوالات استخدامی مجتمع جهان فولاد سیرجان

سوالات استخدامی مجتمع جهان فولاد سیرجان