کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
نمونه سوالات آزمون های استخدامی » سوالات استخدامی شرکت احیا استیل فولاد بافت

سوالات استخدامی شرکت احیا استیل فولاد بافت