برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.
آرشیو نویسنده: کار تست

آرشیوهای نویسنده : کار تست