دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند (کوروش کبیر)
آرشیو نویسنده: کار تست

آرشیوهای نویسنده : کار تست