عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
آرشیو نویسنده: کار تست

آرشیوهای نویسنده : کار تست