ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
سوالات سایر آزمون ها » سوالات آزمون سردفتری ثبت اسناد

سوالات آزمون سردفتری ثبت اسناد