كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
سوالات سایر آزمون ها » سوالات آزمون سردفتری ثبت اسناد

سوالات آزمون سردفتری ثبت اسناد